Copyright 2004-2015 Marnix Berkhoff
BERKHOF - BERKHOFF
1500    genealogy - genealogie    2000+
Help Us Home History Farms Maps Families Email
Familiewapens in Nederland en Duitsland  1. Heraldiek in Nederland       1.1 Inleiding       1.2 Over de verschillende collecties             1.2.1 Collectie Muschart             1.2.2 Collectie Steenkamp-Damsma             1.2.3 Heraldische databank CBG en Wapenregister CBG             1.2.4 Armorial général van Rietstap       1.3 De gevonden familiewapens             1.3.1 Collectie Muschart             1.3.2 Collectie Steenkamp-Damsma             1.3.3 Heraldische databank CBG en Wapenregister CBG             1.3.4 Armorial général van Rietstap   3. Heraldiek in Duitsland   1. Heraldiek in Nederland  1.1 Inleiding   In het Centraal Bureau voor de Genealogie te Den Haag zijn verschillende familiewapens te vinden in de volgende collecties: 1). de collectie Muschart;  2. de collectie Steenkamp / Damsma; 3. de Heraldische databank CBG en het Wapenregister CBG; 4. Armorial général van Rietstap. Deze collecties  (tesamen) zijn zeker niet volledig. In bijvoorbeeld notarisakten, zoals testamenten en transportakten, kunnen zeker nog "onbekende" wapenafdrukken  aangetroffen worden. Soms kunnen kleine lak- of waszegels in gebonden boeken worden gevonden, maar vanwege de dikte van de zegels worden losse  aktes ook wel apart bewaard. Vragen bij het archief kan dus zinvol zijn. Ook zijn familiewapens te vinden op grafzerken en gebrandschilderde ramen,  die ook allemaal beschreven en geindexeerd zijn.   1.2 Over de verschillende collecties   1.2.1 Collectie Muschart   Van de collectie Muschart (1873-1955) is op de website van het CBG een index op familienaam beschikbaar. Daarin is gezocht op de namen:  Ber(c)khof(f), Bar(c)khof(f), Bir(c)khof(f), Berchof(f), Bergho(e)f(f) en Ber(c)khoven. Omdat Muschart zijn verzameling heeft gesystematiseerd op  afbeelding, verwijst een treffer op familienaam naar een code. Bijvoorbeeld: Berkhof = AA en AA staat dan voor een berk als schildteken (niet  bestaand voorbeeld!). Alle door Musschart verzamelde beschrijvingen van lakzegels waarop een berkje staat, zijn dan in het CBG te bekijken op een  fiche met als titel: AA. Onder deze code kan een hele rij beschrijvingen staan die op alfabetische volgorde zijn gezet. Musschart schrijft zeer  regelmatig, maar is soms wel moeilijk leesbaar (dingen die ik niet kon lezen geef ik aan met een -?-). Muscharts beschrijvingen zijn geannoteerd en  worden daarom, als ook vanwege de omvang van de collectie (± 150.000 beschrijvingen), beschouwd als het belangrijkste naslagwerk op heraldisch  gebied. Muschart vond de beschreven afbeeldingen in wapenboeken, op objecten, in archiefstukken en in de literatuur.      1.2 Collectie Steenkamp-Damsma   De collectie Steenkamp (1865-1955), later voortgezet door Damstra (1899-1982) is geindexeerd op familienaam. Het is alleen in Den Haag in te zien is  -en niet op de website van het CBG. Hierin is gezocht op de namen: Ber(c)khof(f) en Ber(c)khoven. Microfiches en het handschrift zijn zeer moeilijk  leesbaar. Ook geannoteerd. De collectie Steenkamp-Damstra geldt als tweede belangrijke naslagwerk voor heraldiek (± 175.000 beschrijvingen). Net  als bij Muschart komen de beschreven afbeeldingen uit wapenboeken, van objecten, archiefstukken en uit de literatuur. Ook zijn soms op de fiches  originele lak- en wasafdrukken te zien (itt bij Muschart).      1.3 Heraldische databank CBG en Wapenregister CBG   De Heraldische databank en het Wapenregister CBG heten de voortzetting te zijn van de collectie Steenkamp-Damstra. De Databank wordt "gevuld"  met beschrijvingen uit oude wapenboeken en is voorzien van een afbeelding. In het Wapenregister staan de zogenaamde geregistreerde (nieuwe)  wapens. De Heraldische databank (± 25.000 beschrijvingen) en het Wapenregister (± 875 registraties) zijn raadpleegbaar op de website van het CBG  op familie naam. Er is gezocht op de namen: Ber(c)khof(f),  Bar(c)khof(f), Bir(c)khof(f), Berchof(f), Bergho(e)f(f) en Ber(c)khoven.      1. 4 Armorial général van Rietstap   Het Armorial général van Rietstap (1828-1891) is in tegenstelling tot bovengenoemde collecties, Europeser georienteerd. Rietstap stelde zijn  beschrijvingen samen op basis van boeken en handschriften. Hoewel vaak wel een plaats of streek genoemd wordt waar de drager zou leven, gaf  Rietstap bij zijn beschrijving geen annotatie. Het is dan ook niet geschikt om vast te stellen of een bepaalde familie een wapen heeft. Het kan soms wel  als leidraad dienen, vanwege de plaatsaanduiding. Van de collectie  is door V. en H. Roland een getekende versie gemaakt. Voor dit overzicht is de  volledige Franse "Rietstap´s Armorial Online" geraadpleegd (http://www.kuruvinda.com/armorial.php) op de namen: Ber(c)khof(f), Bar(c)khof(f),  Bir(c)khof(f), Berchof(f), Bergho(e)f(f) en Ber(c)khoven. Er staan echter geen plaatsnamen en afbeeldingen bij. De vertaling is eigenhandig gemaakt  met behulp van Rietstaps Handboek der Heraldiek. Tot op de dag van vandaag de Heraldische Bijbel voor Nederlandse heraldiek. Er bestaat overigens  een commerciele versie van Rietsstap beschrijvingen (met afbeeldingen) op CD.      1.3 De gevonden familiewapens   1.3.1 Collectie Muschart   De resultaten: Verreweg de meeste treffers zijn te vinden in de collectie Musschart. Hieronder de beschrijving zoals ik die op de kaartjes vond, met zo  mogelijk de familietak waar het bij hoort. Opmerkingen tussen [ ] zijn van mij.     18 J (Berkhof): Gevierendeeld 1. in blauw een gouden lelie 2. in rood een 8-puntige zilveren ster 3. in zilver een rode keper, vergezeld van drie rode rozen 4. in goud 3 zwarte palen Drager: Barent Berkhof in 1734. Vaandrig van de schutters in Wijk ? te Amsterdam    Bron: Schutterswijkkaarten in het gemeentearchief Amsterdam [Familietak: Amsterdam 1]   18 J (1) (Berkhoff): Gevierendeeld 1. in goud een groene lelie 2. in blauw een zilveren ster 3. in blauw een zilveren keeper, vergezeld va 3 zilveren rozen 4. in zilver 3 zwarte palen Opm: familie te Amsterdam [Drager: - ] [Bron: - ] [Familietak: Amsterdam 1]   18 J (2) (B. Derkhoff): Gevierendeeld 1. een lelie 2. xxx platgedrukt xxx 3. een keeper, vergezeld van 3 vijfbladige bloemen 4. xxx platgedrukt xxx Drager: Bt Berkhoff 3/11/1791 predikant te Nijmegen Bron: lakafdruk in de missiven en resoltutien van het Hof van Gelderland van okt-dec 1791 Opm. C.G. Haesebroek voert dit wapen als weduwe van Willem Berkhoff 14/04/1849 Amsterdam Bron: lakafdruk gemeentearchief Enkhuizen, portefeuille brieven 1825-1848 [Familietak: Amsterdam 1] 18 J (3) (Berkhoff): Gevierendeeld 1. een lelie 2. een ster 3. een keeper, vergezeld van 3 rozen 4. 3 palen Helmteken: een zwaan met opgeheven vlucht zonder poten. Opm. Anna Maria Berkhoff 19/08/1796 te Nijmegen, de vrouw van J.B. le Couture, zuster van Willem en Baren Berkhoff, welke laatste te  Amsterdam woont en aldaar een loodfabriek met gieterij heeft op de Prinsengracht tegenover de Elandstraat   Bron: lakafdruk in de ? van de Nijmeegse notaris C. ?rogge van de jaren 1777-1806 [Familietak: Amsterdam 1]   81 H (Berkhof) Een anker vergezeld van de hoofdletters B en B NB zonder schild etc.  Drager: Berent Jansen Berkhof 05/01/1734 ? ? Vriesenveen Bron: lakafdruk borgstellingen prtef 2973/74 rijksarchief Zwolle [Familietak: Vriezenveen]   10 Q (Berkhof): Doorsneden        a) een burcht met puntdak, rustende op de snijlijn b) 3 lelies Opm. Hendrik Berkhof, die met zijn vrouw Johanna Freriksen 26/06/1776 te Ter Borgh testatens? Johanna als zijn e weduwe in het bijzijn van  vele andere familieleden der familie Berkhof dit testament 27/12/1787 doet openen. Zij hebben 09/10/175 huwelijkse voorwaarden opgericht.  Joh. kan niet schrijven. Haar dochter is Willemien Nuisselder die ? getrouwd is met Hendrik Willem Schaars? TerBorg   Bron: lakafdruk rechterlijk archief Ter Borg in no. 45 met minuten van akten van allerlei aard   [Familietak: Doetinchem] 32 A (Berkhoff) Een schuinbalk vergezeld van rechts en links van 3 sterren Drager: Hk Berkhoff Gr 19/09/1798 te Nijmegen NB Het is zeer de vraag of dit zijn wapen is omdat dan desen ? ter zelfder tijd te Nijmegen ? ? voert gevierendeeld 1,2,3,4 ? ? Bron: lakafdruk notaris C. Alrogge, rijksarchief Arnhem [Familietak Amsterdam 1]   87 E (Berkhoff) Een monogram van de letters P B Helmteken: 3 rozen (1-2) aan een gebladerde steel met ? een vlucht Drager: Pieter Berkhoff 18/06/1765 te Paramaribo. Gezworen klerk ter secretarie van Suriname Bron: lakafdruk testamenten in het oud notarieel archief van Suriname, rijksarchief Den Haag, register testamenten 1765 no 34 [Familietak: Weesp]   25 C (Berckhoven) In zil[ver?] en zw[art?] dwarsbalk vergezeld van 3 g[ouden] besl. ro[den?] posthoorns ? ? ? borstbeeld ? ? [Beschrijving onleesbaar] Opm. Holland Bron. Arm[orial] general. [Beschrijving is dus overgenomen uit Rietstap; geen annotatie, helaas]   68 A° (Berghoff) 3 bomen naast elkaar op grond. Helm gedekt met  een 7-parelige kroon. Opm. In het heerlijkheidsarchief Ter Horst in de portefeuille met volmachten etc en daarin in de bundel met volmachten wordt vermeld Gijsbert  Henrich Berghoff 16/05/1734 predikant te Elden en Driel, wiens neef Gijsbert Weger Haesbrouck advocaat te Nijmegen is. Het aan ommezijde  [andere kant van het systeemkaartje] aangehaalde testament van Gijsbert Hendrik Berghoff wordt 21/07/1757 op verzoek van diens oom  Hendrik Berghoff geopend. Gisbert tekent zich Berghoff, doch op de omslag wordt hij Hendr. Berckhof genoemd   Drager: Gijsbert Hendrik Berghoff, predikant te Elden en Driel [bij Arnhem]. Ongehuwd, ? te Elden 24/08/1735. Spreekt voor zijn nicht Anna  Saugarde Barten, getr met Theodorus Pers. [Namen zijn moeilijk leesbaar]   Bron: lakafdruk collectie testamenten van Overbetuwe, rijksarchief Arnhem, periode 1164-1739 [Familietak: vermoedelijk Amsterdam 1] 67 H (Berghoff) Een geplante boom vergezeld rechts en links naast den boom van een op de grond geplante struik Drager: B.L.M. Berghoff 09/07/1737, gerechtsschrijver te Gehemer [zeer moeilijk leesbaar], Duitser [zeer moeilijk leesbaar] NB vergelijk Berghoff met 3 bomen Bron: lakafdruk archieven Bredervoort in een dik pak met allerlei stukken door ? gemerkt met rood A [Familietak: vermoedelijk Amsterdam 1 - de naam Haesbrouck komt daarin voor. Drager mogelijk verwant aan Amsterdam 1, maar zelf geen  directe afstammeling. Kan de verklaring van de relatie Amsterdam en Nijmegen zijn in familietak Amsterdam 1. Eventeel relatie Amsterdam 1  en Doetinchem?]      1.3.2 Collectie Steenkamp-Damsma   Eén treffer onder de naam berkhoff. Helaas totaal onleesbaar, op de namen Berkhoff en Amsterdam na. Wel stonden er 3 of 4 originele lakafdrukken  bij en een tekening van het schild: een lelie. Echter niet gevierendeeld zoals bij de andere amsterdamse treffers in de collectie van Muschart.      1.3.3 Heraldische databank CBG en Wapenregister CBG   Familiewapen Berkhoff   Wapen: In zilver drie goud geknopte en groen gepunte, rode rozen (1-2) aan een gebladerde, groene steel   Helmteken: een zilveren vlucht   Dekkleden: rood, gevoerd van zilver   Wapenvoerder: Dit wapen is afgeleid van het wapen waarmee Pieter Berkhoff (1731-1787) als gezworen klerk ca. 1765 in Suriname zegelde en dat  bestaat uit een monogram op het schild, dekkleden en als helmteken drie rozen (1-2) aan een gebladerde steel tussen een vlucht. De aanvrager  stamt af van Pieter Berkhoff voornoemd. Geregistreerd op verzoek van Drs. Jacques Jean Guillaume Berkhoff, geboren te Beek (L.) 3 januari  1935, wonende te Haren, zoon van Gerrit Berkhoff en Henriette Marguerite Besançon.   Uitgiftedatum: 20 april 1982   Bron: ARA ‘s-Gravenhage, oud notarieel archief Suriname, inv. nr. 53 f. 148   [Familietak: Weesp. Zie Collectie Musschart nr. 8]      1.3.4 Armorial général van Rietstap   Berkhoff Écartelé: au 1, d'or, à une fleur-de-lis de sinople; au 2, d'azur, à une étoile d'argent; au 3, d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois roses  du même; au 4, d'argent, à trois pals de sable   [Vert: Gevierendeel, op 1, op goud een groene lelie; op 2, op blauw een zilveren ster; op 3, op blauw een zilveren keper, vergezeld van drie  dezelfde rozen; op 4, op zilver drie zwarte palen]     Berckhoven Écartelé: aux 1 et 4, de gueules, à l'agneau rampant d'argent, tenant de ses pattes un marteau d'argent, en pal; aux 2 et 3, fascé de sable et d'or,  de quatre pièces. Sur le tout de sable à un boeuf ailé sur une terrasse de sinople. Deux casques couronnés   [Vert: Gevierendeeld,op 1 en 4, op rood een klimmend zilveren lam, houdende in zijn handen een zilveren rechtopstaande strijdhamer; op 2 en  3, in vier stukken zwart en goud gedwarsbalkt. Op elke zwarte balk een os op een groene grond. Twee gekroonde helmen]     Van Berckhoven D'argent, à la fasce de sable, accompagné de trois huchets de gueules, virolés d'or [Vert: op zilver een zwarte dwarsbalk, vergezeld van drie rode posthoorns, met goud beslagen] [Opm. zie Musschart no. 9]        3. Heraldiek in Duitsland   Berkhoff  Wapen: Distel op een zilver veld   Wapenvoerder: het wapen wordt toegeschreven aan een familie in Hamm en ‘s-Hertogenbosch  Bron: Gens Nostra, No 11 (November 1953), Bijlage: Wapenkaart No 6 (inclusief afbeelding)  Berckhoven  Wapen: alleen verwijzing naar meerdere onbekende afbeeldingen  Wapenvoerder: verschillende 13-15de eeuwse leden van de adelijke familie Berckhoven in Dordmund  Bron: J.D. von Steinen, Westphälische Geschichte II (1755), pp. 682-4. von Berckhoven Wapen: twee hoorns  Wapenvoerder: onbekend Bron: J. Siebmacher, Wappenbuch, pp. Herrn und Freÿherrn EO16  Berckhof, of Berckhoven  Wapen: 3 bellen  Wapenvoerder: familie in Dordmund  Bron: A. Fahne, Geschichte der Westphälischen Geschlechter (1858), pp. 39    Berckhoff, of Berckhoven  Wapen: schuine balken  Wapenvoerder: familie in Dordmund  A. Fahne, Geschichte der Westphälischen Geschlechter (1858), pp. 39 
updated: November 14 2014.
Family Crests | Research Group | DNA Project | Message Board | Privacy | Sitemap